top of page

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Kτηματογράφηση στη Χίο. Περιοχή Παρπαριας

 

Ξεκίνησε η διαδικασία της κτηματογράφησης στη Χίο.

 

Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων: 14/01/2019

 

Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού): 15/04/2019

 

Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εξωτερικού): 15/07/2019

 

Η προθεσµία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εσωτερικού είναι τρεις μήνες. Η αντίστοιχη προθεσμία για τους κατοίκους εξωτερικού είναι έξι μήνες. Μετά τη λήξη της προθεσμίας  υποβολής δηλώσεων, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αποκτά νέο δικαίωµα σε ακίνητο πρέπει να υποβάλει δήλωση, εντός ενός μηνός από τη μεταγραφή του στο Υποθηκοφυλακείο.  

 

Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων (εντός και εκτός οικισμού) θα πρέπει να τα δηλώσουν στο κτηματολόγιο . Ότι δεν δηλωθεί, θα φαίνεται σαν ιδιοκτησία αγνώστου και θα καταλήξει στο δημόσιο.

 

α. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση

 

  Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του δικαιώματός τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

  Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα επί ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. τόσο αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα όσο και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου)

 

β. Πώς, πού και πότε υποβάλλεται η δήλωση

 

  Για την υποβολή δήλωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο συμπληρώνονται τα ειδικά έντυπα δήλωσης δικαιώματος που διατίθενται από τα Γραφεία Κτηματογράφησης και στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr .

  Η δήλωση υποβάλλεται στο Γραφείο Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr .

  Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εσωτερικού είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία που θα ξεκινήσουν οι δηλώσεις. Η αντίστοιχη προθεσμία για τους κατοίκους εξωτερικού είναι έξι μήνες.

Την όλη διαδικασία μπορεί να αναλάβει  με απλή εξουσιοδότηση, Πολιτικός Μηχανικός και σε συνεργασία με το Λογιστή που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος να προχωρήσουν στην ορθή καταγραφή και τυχόν διορθώσεις της περιουσίας του.

 

β1. Ποια έγγραφα ή και στοιχεία συνυποβάλλονται με το έντυπο της δήλωσης

 

Εκτός από το έντυπο της δήλωσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:

- Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου, που τεκμηριώνει το δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. συμβόλαιο).

- Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο

Υποθηκοφυλακείο

- Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου

- Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου

- Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ.

 

  Κληρονομιά: Δικαίωμα που έχει αποκτηθεί με κληρονομιά, μπορεί να δηλωθεί ακόμα και αν δεν έχει συνταχθεί αποδοχή κληρονομιάς ή άλλη ισοδύναμη πράξη (π.χ. κληρονομητήριο). Σε αυτή την περίπτωση, όμως, θα πρέπει να προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης.

 

β.2 Προσδιορισμός της θέσης και των ορίων των ακινήτων στους κτηματολογικούς χάρτες

 

- Εφόσον υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα.

Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος εντοπισμού και προσδιορισμού των ορίων του ακινήτου είναι το σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα («εξαρτημένο τοπογραφικό») που διαθέτει συντεταγμένες Χ και Ψ στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87) που χρησιμοποιεί και το Εθνικό Κτηματολόγιο. Εφόσον υπάρχει τέτοιου τύπου τοπογραφικό θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομιστεί.

 Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος είναι απαραίτητη εφόσον:

- αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο συμβόλαιο

- γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου

- έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για το ακίνητο

- έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

 

 

-  Εφόσον δεν υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα.

Το ακίνητο μπορεί να εντοπιστεί και να προσκομιστούν τα σχετικά στοιχεία:

α) Μέσω της «Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών», που παρέχεται δωρεάν από την ΕΚΧΑ ΑΕ στον ιστότοπο www.ktimatologio.gr. Από την εφαρμογή αυτή μπορεί κανείς, επιλέγοντας Νομό και ΟΤΑ, να περιηγηθεί στον έγχρωμο ψηφιακό χάρτη της περιοχής που τον ενδιαφέρει και να εντοπίσει το ακίνητό του

β) Με οποιαδήποτε μετρητική μέθοδο, ακόμα και μικρότερης ακρίβειας, όπως είναι η μέτρηση με ένα απλό GPS χειρός, που μπορεί να κάνει κάποιος ακόμα και μόνος του για να εντοπίσει περίπου τη θέση του ακινήτου του, σημειώνοντας τις συντεταγμένες του.

  Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος αρχικά, θα πρέπει στη συνέχεια να γίνει Χωρική Μεταβολή από Πολιτικό Μηχανικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται (κόστος υπηρεσιών Μηχανικού, κόστος υπηρεσιών Λογιστή για την εκ νέου διόρθωση των τμ. στο Ε9, τυχόν αναδρομικά από Δημοτικά Τέλη, ΕΝΦΙΑ κλπ.) Ένα ακίνητο που αναφέρεται με διαφορετικά τμ. στο συμβόλαιο και με διαφορετικά τμ. στο κτηματολόγιο δεν μπορεί να πουληθεί αλλά ούτε και να μεταβιβαστεί.

γ. Υπολογισμός και καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης

 

Για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας καταβάλλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης.

Το ποσό του παγίου τέλους κτηματογράφησης ανέρχεται σε:

- τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωμα σε κύριο χώρο (διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο κλπ),

- είκοσι (20) ευρώ ανά δικαίωμα σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώρους στάθμευσης) που αποτελούν αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες (που έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν

αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήματα).

Στις αγροτικές περιοχές (δηλαδή στα εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισμών) τα φυσικά πρόσωπα μόνο, που υποβάλουν δήλωση για περισσότερα από δύο (2) δικαιώματα εντός του ίδιου Ο.Τ.Α., καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο (2) μόνο δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών.

 

     Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 
Γραφείο Κτηματογράφησης: ΧΙΟΥ

Διεύθυνση: Αεροπόρου Ροδοκανάκη 3, περιοχή Φάρκαινα, ΤK. 82100, Χίος

Τηλέφωνο: 22715 00037, 22710 25700

Ημέρες / Ωρες λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ 08:00-17:00, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-16:00 & ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00-19:00 
Αλλες περιοχές που εξυπηρετούνται από το γραφείο αυτό: ΑΓΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ, ΑΜΑΔΩΝ, ΒΕΣΣΗΣ, ΒΙΚΙΟΥ, ΒΟΛΙΣΣΟΥ, ΔΙΕΥΧΩΝ, ΕΛΑΤΑΣ, ΚΑΜΠΙΩΝ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ, ΚΕΡΑΜΟΥ, ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ, ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΛΕΠΤΟΠΟΔΩΝ, ΛΙΘΙΟΥ, ΜΕΛΑΝΙΟΥ, ΜΕΣΤΩΝ, ΝΕΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ (ΠΟΤΑΜΙΑ)*, ΝΕΝΗΤΟΥΡΙΩΝ, ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, ΟΛΥΜΠΩΝ, ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΙΡΑΜΑΣ, ΠΙΣΠΙΛΟΥΝΤΟΣ, ΠΙΤΥΟΥΝΤΟΣ, ΠΥΡΓΙΟΥ, ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΟΣ, ΣΠΑΡΤΟΥΝΤΟΣ, ΣΥΚΙΑΔΑΣ, ΤΡΥΠΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΧΑΛΑΝΔΡΩΝ, ΨΑΡΩΝ.

 

 

The process of land registration in Chios began.

Chios Land Registry (Cadastre)*(Ktimatologio)
You must declare your property!

Start Submission of Declarations: 14/01/2019

End of submission of declarations for (residents of Greece.): 15/04/2019

End of submission of declarations (foreign residents): 15/07/2019

 

Declarations to the Hellenic Cadastre must be submitted by each and every property owner or beneficiaries with ownership rights. 
Declaring property on tax returns is not proof enough of ownership.

 

If the property is unregistered:

 

*You will not be able to sell or rent your property if it’s not  registered.
*If you’re buying, the transaction cannot take place on an  unregistered property.
*You won’t be able to obtain a permit to improve your property.

 

NOTE: Property not claimed or registered will eventually be controlled and owned by the Greek Government. 

 

Necessary Documentation

We note that the necessary documentation that you must attach to the declaration is the following:

 1)Simple photocopies of the titles that substantiate your rights on properties (e.g. contracts, deeds etc.)

 2)Simple photocopies of the land registry transcription certificates regarding the aforementioned titles

 3) Any topographic diagrams survey / topografiko you may have depicting the properties declared

4) A simple photocopy of your Identification Card or Passport

Furthermore, upon the submission of the declaration you will also need to produce an official document that reads your Tax ID Number (e.g. revenue statement, power bill etc.). It is underlined that if the property’s titles are not attached to the declaration, then there is official reason for refusing to collect the declaration.

 

Get ready in time

 

Starting from now, gather all necessary documentation that needs to be attached:

• Look for the copy of your deeds (or other documents) that substantiates your property rights. In case you do not have the pertinent copies, you must seek them by addressing the Notary who drew the deed.

• The land registry transcription certificates can be found at the official Land Registry Office.

• Should you not have transcribed the deeds of your properties to the official Land Registry Office, you must proceed with the necessary actions promptly

• In case you have acquired your right by means of usucaption, (Usucaption is a method by which ownership of property (i.e. title to the property) can be gained by possession of it beyond the lapse of a certain period of time)  if there is not a court decision, you must submit documents that prove this usucaption right (e.g. power or telephone bills, leases, evidence of subsidies, official boundary adjudication documents, affidavits etc.).

• In case you have inherited your right, you can declare it even if you have not officially accepted your inheritance. Look for the necessary documentation to be submitted together with the declaration, depending on whether there is a will or not.

 

Furthermore, you should know that:

 

1. The declaration of Law that you are asked to fill in concerns a

right and not a piece of property. This means that in case you have a property that belongs to more than one person, everybody that has a right on it must submit a declaration.

2. You will be asked to declare if your property is within a city plan or not.

3. You can submit a declaration in person or via a third party. In case a third party submits your declaration, they must provide a simple authorization document. In case a third party fills in, signs and submits the declaration, then a proxy drawn by a Notary is required.

4.For the first time there is the possibility to submit the application electronically through a specific application on the website of the HELLENIC ESTATE AGENCY www.ktimatologio.gr. In this case the accompanying documents are sent by mail  NO E-Mail to the competent Cadastre Office and the payment of the fixed fee is made by credit card.

To submit a declaration via a third party a special authorization is required, with the authenticity of the signature certified by the Embassies / Consulates of your country of residence.

 

Print form (εξουσιοδότηση)

DRAFT AUTHORIZATION FOR AUTHORIZATION

 

The Hellenic Cadastre is becoming a fact!

Collect the necessary documents required for the

submission of your declarations. Make all necessary

preparations so as to submit your declarations in time and

avoid any stress or inconvenience.

Please feel free to contact me If I can be of any further help

or if you have any further questions or concerns.

Add a comment or question.

bottom of page